På årsmötet 2018-01-16 antogs ett förslag till nya stadgar, som finns här. För att börja gälla krävs att ytterligare ett årsmöte tar beslut om att anta de nya stadgarna. Fram till dess gäller nedanstående stadgar:

 

____________________________________________________________________________

 

 

 

STADGAR FÖR SKANDINAVER PÅ PHUKET INTRESSEFÖRENING 


Beslutade på Årsmötena 2016-01-10 och 2017-01-08.

 

 

 

§ 1 Föreningens firma 

 

Föreningens firma är Skandinaver på Phuket Intresseförening. 

 

§ 2 Föreningens ändamål 

 

Föreningen har till ändamål att tillvarataga medlemmarnas intresse, att vidarebefordra information från Svenska Ambassaden och Immigrationen i Phuket Town samt informera om övrigt som kan vara av intresse för skandinaver i Thailand. 

 

Föreningen skall inte arbeta med insamling av pengar, men kan ge bistånd till de mottagare som anges i paragraf 17, dock endast efter förslag från styrelsen och beslut på ett årsmöte.

  

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att lägga ut nämnda information på föreningens hemsida samt att anordna föreningsträffar.
 

 

§3 Föreningens säte 

 

Föreningens säte är Phuket,  Thailand. 

 

 

§4 Medlemsskap 

 

Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar. 
 

 

§5 Medlemsavgifter 

 

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet. 
 

 

§6 Styrelsen 

 

Styrelsen består av ordförande, 6 övriga ledamöter jämte 2 suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledamöter. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte. 

 

§ 7 Styrelsens uppgifter 

 

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

 

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta. 

 

Styrelsen är beslutsför då minst 5 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning. 
 
 Föreningens firma tecknas av föreningens ledamot som därtill utses. 
 

 

§ 8 Räkenskaper 

 

Räkenskapsår ska vara kalenderår.

 

Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisor senast den 10 januari. 
 

 

§ 9 Revisorer 

 

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en på årsmötet utsedd revisor. Revisorn ska senast den 15 januari avge sin revisionsberättelse. 
 

 

§10 Årsmöte 

 

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 31 januari på  tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 10 dagar före ordinarie årsmöte och senast 5 dagar före extra årsmöte.  

 

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas: 

 

1.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 

2.  Fastställande av röstlängd för mötet.

 

3.  Val av protokolljusterare och rösträknare.

 

4.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 

5.  Fastställande av dagordning.

 

6.  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

 

     b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

 

7.  Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.

 

8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 

9.  Fastställande av medlemsavgifter.

 

10.Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

 

11.Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.

 

12.Val av tre övriga styrelseledamöter för en tid av två (2) år samt tre ledamöter för en tid av ett (1) år. Val av en styrelsesuppleant för en tid av två (2) år samt en styrelsesuppleant för en tid av ett (1) år.

 

13.Val av revisor samt suppleanter.

 

14.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

 

15. Val av valberedning

 

16.Övriga frågor. 

 

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet. 
 

 

§ 11 Extra årsmöte 

 

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas. 

 

§12 Rösträtt 

 

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud. 
  

 

§13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet 

 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering). 

 

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning. 

 

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor. 

 

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. 
 

 

§14 Regler för ändring av stadgarna 

 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av 2 årsmöten med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen. 
 

 

§15 Utträde 

 

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. 
  

 

§16 Uteslutning 

 

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. 

 

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 30 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 10 dagar efter beslutet. 
 

 

§17 Upplösning av föreningen 

 

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till AID for Kids Ark Phuket.